top of page

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató kapcsán felmerülő legfontosabb definíciók

 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Különleges személyes adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 • Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 • Érintett: Az adatkezelés alanya, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Adatkezelő adatai

A 1025 Budapest, Szépvölgyi út 44. telephelyen található „La Place Studio” elnevezésű tánc-, és mozgásstúdió üzemeltetője:

Joyance Hungary Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 100.

Honlap: www.laplacestudio.hu

Képviselő: Dr. Takács-Schmidt Ildikó ügyvezető, e-mail cím: info@laplacestudio.hu,

telefonszáma: 06 30 408 7585

Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Dotroll Kft.

 1. A könyvelési kötelezettség során a könyvelő iroda képviselője a számlákon szereplő adatok birtokába jut. Könyvelő iroda adatai:

Név: S. T. Audit Consulting Kft.

Cím: 1031 Budapest, Nánási út 1/b

 1. A tánc-, és mozgásstúdió óraadó tanárai, edzői megismerik a résztvevők neveit. A tanárok adatfeldolgozónak minősülnek. A tanárok a részvevők egyéb adatait (email stb.) nem ismerik meg, így saját célból nem veszik fel a kapcsolatot az órát látogató vendégekkel.

Az Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy tájékoztassa az Érintettet, a honlap látogatóját, hogy személyes adatai milyen módon és mely adatkezelők, adatfeldolgozók által kerülnek felhasználásra.

 

Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számv. tv.”),

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”)

 

Az adatkezelés alapelvei

1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 

2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak, valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

3. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4. Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

 

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

5. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

6. Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói, illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét, a papíralapú dokumentumokat elzártan kezeli a székhelyén. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló vagy megbízott tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az Adatkezelő biztonsági mentésekkel gondoskodik arról, hogy az adatok megsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben védve legyenek.

 

 7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

 

Az adatkezelés bemutatása

Személyes adatokat a La Place Studio (adatkezelő) által meghirdetett eseményekre való regisztrációs nyomtatvány (online) kitöltésével közölnek az Érintettek. Érintetteknek nevezzük azokat a személyeket, akik a La Place Studio óráin, eseményein, workshopjain részt kívánnak venni.

Az Adatkezelő telephelyén személyesen regisztrálnak az Érintettek, hogy a tánc-, és mozgásstúdió óráin, workshopjain részt vegyenek.

A regisztrációval az Adatkezelő célja az, hogy megkönnyítse, illetve felgyorsítsa az adminisztrációs folyamatokat az egyes órák előtt, illetve, hogy a bérletrendszer zökkenőmentesen működhessen.

Az Adatkezelő a honlapon található Kapcsolat formanyomtatványon keresztül is adatokat gyűjt be az Érintettektől, amennyiben azok fel kívánják venni az Adatkezelővel a kapcsolatot. Ebben az esetben a nyomtatványt kitöltő nevét, illetve e-mail címét kéri el az Adatkezelő, valamint opcionálisan az Érintett telefonszámát is begyűjtheti. (Amennyiben az megadja.)

 

Az Adatkezelő által rendezett eseményeken fénykép-, és videófelvétel készül, amelyre az eseményen részt vevők hozzájárulnak.

Az épületben biztonsági kamerák vannak elhelyezve, amelyek az esetlegesen felmerülő problémák kezelését, megoldásának segítését szolgálják. A biztonsági kamerák felvételt rögzítenek. Az Érintettek tudomásul veszik a biztonsági kamerák létét és azok célját.

Begyűjtésre kerülő személyes adatok, adatkezelés célja

Az órajegyet, illetve bérletet váltó Érintettek következő adatait kezeli az Adatkezelő:

 • Név

 • Születési dátum

 • Telefonszám

 • E-mail cím

A fenti adatokat az Adatkezelő a gördülékeny folyamatok érdekében szerzi be, valamint az Érintettek számára hasznos, releváns üzenetek eljuttatása céljából van szükség. Az órarendben történő esetleges változásról való tájékoztatás is a fent megadott elérhetőségek valamelyikén valósulhat meg. Az Adatkezelő által megrendezett eseményeken esetlegesen meghirdetett nyereményjátékokon való részvételt a fenti adatok megadásával lehet biztosítani.

 

Az adatok felhasználásáról az alkalmanként megrendezett rendezvények esetén (pl. nyereményjáték) az Adatkezelő külön értesíti az Érintetteket a regisztrációs nyomtatvány kitöltése esetén.

 

A honlapon található Kapcsolat menüpont alatti nyomtatvány kitöltésével begyűjtött adatok célja az Érintettek kérdéseire való válaszadási lehetőség.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok rögzítése az órákra való regisztráció, illetve a La Place Studio által szervezett eseményekre való regisztráció során történik. Az így megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha az, az adatainak törlését kéri.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akik munkájához ez feltétlenül szükséges. Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó a begyűjtött információkat bizalmasan kezelik, nem hozzák nyilvánosságra, harmadik fél részére nem adják ki, illetve saját, személyes célra, haszonszerzésre nem használják fel.

A szerzett információkat az Adatkezelő saját, jelszóval védett számítógépén tárolja, amelyen megbízható antivírus szoftver van telepítve.

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói viszik fel a számítógépbe, ahol a rögzítés után kezelik azokat. A papírokat elzárt helyen, az Adatkezelő telephelyén tárolják.

 

Az Érintettek jogai

 1.  Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (papír alapú tájékoztatás esetében: 8 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában válaszol. A kérelem benyújtását e-mailben, illetve postai úton teheti meg, az „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok, adatvédelmi incidens esetén történő eljárás” részben leírt elérhetőségek valamelyikére.

 

2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

 

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

 

A kérelmet „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok” részben rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 

3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;

 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

 

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A kérelmet „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok” részben rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A kérelmet „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok” részben rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban (.pdf, .docx) megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A kérelmet „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok” részben rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét „Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok” részben rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

Az Érintettek jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy a személyes adatait a fent leírtakon kívül más célra is felhasználják, nem a fent leírt módokon kezelik, illetve az Érintett szerint nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, panaszt tehet az azért felelős hatóságnál.

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok, adatvédelmi incidens esetén történő eljárás

 

Az Érintett a kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

E-mail: info@laplacestudio.hu

Postai cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 44.

 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti azt. Erről írásban tájékoztatja az Érintettet.

 

Amennyiben az Adatkezelő a kérelmet nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.

 

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 

Adatkezelő, adatvédelmi incidens (személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés) esetén köteles a felmerült problémát megvizsgálni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) 72 órán belül továbbítani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az incidens az Érintettek személyes jogait, adatvédelmét sérti.

 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket saját nyilvántartásában köteles vezetni.

 

Adatkezelési tájékoztató elfogadása, módosítása

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Érintettek a honlap látogatásával, az órajegyek, bérletek megvásárlásával elfogadja.

 

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.

 

A módosított Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a honlapon közzéteszi.

Hatályos: 2019.09.01

bottom of page